San Remo

kon­cert piosenki włoskiej

San Remo – to  godzinny kon­cert najwięk­szych prze­bo­jów włoskiej piosenki w wyko­na­niu duetu Justyna Baran & Yanoosh Baran.

 

Na reper­tuar składają się między innymi takie nieza­pom­ni­ane utwory, jak: „Ci Sara”, „Aca­pulco”, „Baila Morena”, „Mamma Maria Ma”, „Nos­tal­gia Canaglia”, „Ce Angelo Sie”, „Felicita” i wiele innych. Pub­liczność ma możli­wość potańczyć do znanych wszys­tkim ryt­mów, jak i powspom­i­nać najbardziej charak­terysty­czny dla włoskiej piosenki okres.

Justyna Baran — wokalistka, absol­wen­tka Akademii Muzy­cznej w Katow­icach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozry­wkowej.
Yanoosh Baran — wokalista, gitarzysta, tekś­ciarz, kom­pozy­tor, aranżer.