Kwartet Jorgi

Mamy zaszczyt zapro­ponować kon­cert leg­en­darnego zespołu etniczno-folkowego „Kwartet Jorgi”.

 

Grupa pow­stała na początku lat osiemdziesią­tych. Od tego czasu zagrała setki kon­certów w Polsce, a także w Niem­czech, Francji, Anglii (m.in. na Fes­ti­walu Fle­towym BBC), Czechach, Słowacji, Szwecji, Kanadzie, USA oraz Wenezueli (w ramach Dni Kul­tury Pol­skiej). Przez kilka sezonów zespół prezen­tował cykl kon­certów propagu­ją­cych muzykę w szkołach w ramach pro­jektu „Pro Sin­fonika”. Prowadził również warsz­taty twór­cze orga­ni­zowane między innymi przez Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poz­na­niu. Należy wspom­nieć również współpracę z teatrami w Gnieźnie, Leg­nicy, Wałbrzy­chu, „Kana” w Szczecinie, „Lalki” w Warsza­wie; „Ani­macji” w Poz­na­niu;  Witkacego w Zakopanem. Muzyka „Kwartetu Jorgi” wyko­rzysty­wana była w fil­mach pol­s­kich i zagranicznych oraz w nagra­ni­ach radiowych. Pow­stało też kilka filmów doku­men­tal­nych o zes­pole.

Od momentu pow­sta­nia zespół tworzą:
 • Maciej Rychły — flety, bębny
 • Walde­mar Rychły — gitara
Obec­nie współpracu­jący muzycy:
 •  Andrzej Brych, Tomasz Mazur — trąbka
 •  Janusz Brych; Łukasz Banaszkiewicz — sak­so­fon
 •  Bar­tosz Bryła; Tomasz Dolezich, Alek­san­dra Szwejkowska-Belica, Dawid Fabisiak– skrzypce
 •  Mateusz Now­icki — fagot
 •  Ryszard Bazarnik; Radosław Nowakowski; Kuba Pogorzel­ski, Jacek Kisielewski — bębny
 •  Tomasz Kiciński – dudy