Spek­takle pro­fi­lak­ty­czne

Uznani aktorzy, sce­nar­iusze dos­tosowane do wieku i możli­wości naszych widzów oraz doskon­ała zabawa — spek­takle i przed­staw­ienia pro­fi­lak­ty­czne orga­ni­zowane przez Krakowskie Biuro Pro­mocji Kul­tury zawsze są gwarancją świet­nej zabawy i nieza­pom­ni­anych przeżyć. Ofer­u­jemy sze­roki reper­tuar spek­takli teatral­nych o charak­terze pro­fi­lak­ty­cznym, poświę­conym różnym prob­le­mom i zjawiskom społecznym. W naszej ofer­cie zna­j­dują się przed­staw­ienia poświę­cone pro­fi­lak­tyce uza­leżnień, prze­mocy domowej, relacjom między­ludzkim czy prob­le­mom rodzin­nym. Kładziemy nacisk również na wychowanie eko­log­iczne i troskę o środowisko nat­u­ralne.

Oferta przed­staw­ień pro­fi­lak­ty­cznych
Oprócz wartości mery­to­rycznej i wychowaw­czej, nasze spek­takle pro­fi­lak­ty­czne charak­teryzują się również atrak­cyjną firmą i ciekawymi sce­nar­iuszami. Nasi najmłodsi, jak i nieco starsi wid­zowie mają możli­wość zapoz­na­nia się z tajnikami gry aktorskiej, mogą także poz­nać mech­a­nizmy rządzące sztuką teatralną. Poszuku­jemy nowa­tors­kich form wypowiedzi artysty­cznej, stąd w naszej ofer­cie m.in. recitale pro­fi­lak­ty­czne, które cieszą się ogromną pop­u­larnoś­cią. Prezen­tu­jemy Państwu naszą kom­plek­sową ofertę przed­staw­ień i spek­takli, które będziemy mogli przed­stawić na Państwa zlece­nie. Zapraszamy do współpracy.

Nasze propozy­cje:

Jak przez sen

recital pro­fi­lak­ty­czny

Treść kon­certu wypeł­ni­ają frag­menty życio­rysów znanych muzyków rock­owych takich jak m. in.: Jimi Hen­drix, Janis Joplin, Ryszard Riedel. Uwaga sku­pi­ona jest na spus­tosze­niu, jakie w ich życiu poczyniły uży­wki (narko­tyki, alko­hol).

Czy­taj więcej: Jak przez sen