Cyber­ne­ty­czne sny

spek­takl pro­fi­lak­ty­czny

Spek­takl pro­fi­lak­ty­czny „Cyber­ne­ty­czne sny” opowiada o zagroże­ni­ach związanych z korzys­taniem z sieci.

Wid­owisko ma bardzo ciekawą kon­strukcję: każda ze scen, z których składa się przed­staw­ie­nie prze­chodzi od negaty­wnych do pozy­ty­wnych, a wręcz pięknych i wzrusza­ją­cych aspek­tów Inter­netu. Spek­takl ma zwró­cić uwagę młodych ludzi na kilka spraw najwyższej wagi: kon­takty z niez­na­jomymi, przestępc­zość inter­ne­towa i cyber­prze­moc, ale też pokazuje jak wielkie mogą być korzyści wynika­jące z odpowiedzial­nego użytkowa­nia tego niezwykłego medium. Ważną i inte­gralną częś­cią przed­staw­ienia są konkursy zachę­ca­jące młodych ludzi do wyraże­nia włas­nych opinii na tem­aty związane z Inter­netem.

Doskon­ałe aktorstwo, przestrzenna scenografia, niebanalne kostiumy i rek­wiz­yty, zaskaku­jące zwroty akcji, wspani­ała muzyka… to tylko niek­tóre zalety tego przed­staw­ienia, na które bardzo serdecznie zapraszamy!!!

Wys­tępują: Bog­dan Wąchała, Marcin Gar­ncarek

Czas trwa­nia: 60 minut