Jak przez sen

recital pro­fi­lak­ty­czny

Treść kon­certu wypeł­ni­ają frag­menty życio­rysów znanych muzyków rock­owych takich jak m. in.: Jimi Hen­drix, Janis Joplin, Ryszard Riedel. Uwaga sku­pi­ona jest na spus­tosze­niu, jakie w ich życiu poczyniły uży­wki (narko­tyki, alko­hol).

Mowa jest także o ich przed­w­czes­nej śmierci.

W pro­gramie wspom­ni­any jest również utal­en­towany muzyk, który nie zdążył dać się poz­nać, bo alko­hol wcześniej go zniszczył. Całość okras­zona jest piosenkami z reper­tu­aru tych artys­tów, a także autora i wykon­awcy pro­gramu. Teza, której broni w swoim recitalu brzmi: Sub­stancje zmieni­a­jące świado­mość nie uskrzyd­lają i nie czynią twór­czym. Tal­ent w nas drzemie, bądź nie, a uży­wki dla sztuki są obo­jętne, choć dla jakości życia już nie. Pro­gram cieszy się powodze­niem wśród młodzieży gim­naz­jal­nej, jak i liceal­nej, do której wrażli­wości trafia poprzez autorski tekst i muzykę znaną i kojar­zoną.

Wys­tępują: Janusz Baran – gitara, śpiew, tek­sty, Justyna Baran — śpiew.

Czas trwa­nia: 60 min.

Wyma­gania tech­niczne: 2 mikro­fony (jeden na staty­wie), nagłośnie­nie, wejś­cie na linie do gitary, ew. odsłuch.