Wyjś­cie awaryjne

spek­takl pro­fi­lak­ty­czny

Spek­takl składa się z szeregu scen opisu­ją­cych różne odcie­nie prze­mocy. Każda z postaci uwikłana w trudne życiowe sytu­acje prezen­tuje odmi­enne pode­jś­cie do tego tem­atu

Młody, bity w dziecińst­wie przez ojczyma zmusza bru­talną siłą Starego do przeczy­ta­nia intym­nych wspom­nień z pamięt­nika. Spisane marzenia Starego są przy­czynkiem do kpiny z alko­holowej przeszłości ofi­ary. Jed­nak jakimś cud­ownym zrządze­niem losu stary człowiek zmienia postawę chłopaka, uświadami­a­jąc mu głęboki sens wyzby­cia się nien­aw­iści. Spotkanie Ojca i Syna oraz Polic­janta i Blok­ersa to kole­jne sceny naszego przed­staw­ienia. Ojciec i Polic­jant w bezwzględny sposób narzu­cają swój sposób patrzenia na świat bezbron­nym ofi­arom. Kul­mi­na­cyjnym momentem tego mądrego spotka­nia ze sztuką teatru jest scena Trener – Zawod­nik, w której łączą się doświad­czenia różnych pokoleń mają­cych kon­takt z prze­mocą. Zawod­nik pobity przez starszego kolegę z pod­wórka dowiaduje się o podob­nych zdarzeni­ach w życiu Tren­era. Tam jed­nak prze­moc miała miejsce w szkole. Prze­moc, która wywołała wielkie spus­tosze­nie w psy­chice młodego człowieka. Na szczęś­cie przy pomocy ped­a­gogów i rodz­iców prob­lem został rozwiązany. Trener i Zawod­nik podają prak­ty­czne rady, jak poradzić sobie z dręczy­cielem. Uświadami­ają, że nieza­leżnie od tego co się dzieje zawsze można coś zro­bić, aby pomóc sobie i innym.  

Intere­su­jący sce­nar­iusz, pro­fesjon­alne aktorstwo, bogata scenografia, muzyka, kostiumy i przede wszys­tkim mądre przesłanie to nieza­przeczalne atuty tego przed­staw­ienia.

Wys­tępują: Bog­dan Wąchała, Marcin Gar­ncarek

Czas trwa­nia: 60 minut