Pieski świat

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Życie małych piesków – bohaterów naszej opowieści jest bardzo ciężkie. Nie mają swo­jego ciepłego, przy­tul­nego domu, ani kocha­ją­cych właś­ci­cieli. Ich domem jest straszne wysypisko śmieci.

Jed­nak w ich życiu pojawia się nowy towarzysz. Mała Malinka, która wprowadzi w ich doty­chcza­sowe ist­nie­nie porządek i ład.
Bohaterowie wraz z pub­licznoś­cią dowiedzą się, iż człowiek pro­dukuje coraz więcej śmieci, które nie mieszczą się już na skład­owiskach zagraża­jąc środowisku nat­u­ral­nemu.
Jest jedno rozwiązanie – seg­re­gacja. To właśnie Malinka pokaże swoim towarzys­zom (i dzieciom oczy­wiś­cie), co robić, by śmieci na wysypisku było mniej, jak mądrze seg­re­gować odpady i jakie są możli­wości ich ponownego wyko­rzys­ta­nia.
Spek­takl ma charak­ter inter­ak­ty­wny – młodzi wid­zowie akty­wnie uczest­niczą w roz­gry­wa­jącej się na sce­nie his­torii, zapraszani są do wspól­nych eko­log­icznych konkursów, gier i zabaw, wspól­nie z aktorami śpiewają piosenki.
Dzięki tej propozy­cji tak ważne tem­aty jak seg­re­gacja odpadów, dzikie wysypiska śmieci oraz opieka nad zwierzę­tami i sprzą­tanie po nich zostaną w łatwy i przy­jemny sposób przekazane nawet najmłod­szym wid­zom.

Wys­tępują:
Justyna Baran
Urszula Mach­nik
Janusz Baran

Czas trwa­nia: 60 minut.
Wyma­gania tech­niczne: nagłośnie­nie z 3 mikro­fon­ami
i odt­warza­czem CD