Przy­gody Jasia Ananasa

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Wspani­ałe wid­owisko estrad­owe Teatru „Małgo” mówi o ekologii oraz zdrowym stylu życia.

 

W pier­wszej sce­nie Czarown­ica śpiewa piosenkę o bajkach i spo­tyka w lesie nies­fornego Jasia, który okazuje się małym wan­dalem, niszczą­cym i zaśmieca­ją­cym przy­rodę. Czarown­ica wiedząc, że Jasio odży­wia się niepraw­idłowo zamawia dla niego w McDon­aldzie pełne cho­les­terolu „smakołyki”. Ponieważ Jaś nie chce się zmienić straszy go Smok­iem, który chęt­nie skon­sumuje utuc­zonego młokosa. Jaś z obo­lałym, wielkim brzuchem obiecuje poprawę. Czarown­ica przyj­muje skruchę byłego łamacza gałęzi i bieg­nie wezwać Dok­tora Kruka.

Kruk w wier­szowanej formie objaś­nia Jasiowi i dzieciom zasady zdrowego stylu życia. Mówi o praw­idłowym odży­wia­niu, higie­nie oso­bis­tej, odpowied­nim ubiera­niu się i o zbaw­i­en­nym wpły­wie ruchu na świeżym powi­etrzu na nasze zdrowie. Dok­tor Kruk zwraca uwagę na bardzo ważną rolę optymisty­cznego i rados­nego pode­jś­cia do życia jako gwarancji speł­ni­a­nia marzeń i szczęś­cia w życiu.

Ostat­nia scena to wyprawa Podróżnika do krainy Gnomów, w poszuki­wa­niu nieod­kry­tych kon­ty­nen­tów. Podróżnik za pomocą czar­o­dziejskiej lunety pokazuje Królowi Plan­ety Gnu Ziemię. Okazuje się jed­nak, że na Ziemi nie wszyscy ludzie dbają o matkę naturę i o siebie samych. Zaśmiecone lasy, zanieczyszcze­nie atmos­fery, spaliny, brak ruchu, brudna woda, obżarstwo, nie seg­re­gowanie odpadów… Król nie chce oby jego kraina zas­tała odkryta przez tych, którzy wcale nie są przykła­dem do naślad­owa­nia. Podróżnik powraca na Ziemię i prosi  wszys­t­kich (dzieci) o prze­myśle­nie swo­jego postępowa­nia. Bo prze­cież nasza Plan­eta może być dalej piękna! Trzeba tylko się postarać! I nie niszczyć tego co mamy i tworzyć jeszcze więcej! Spek­takl kończy się piosenką „Na troski i zmartwienia najlep­sza jest piosenka”. Przewidziany jest również konkurs o tem­atyce eko­log­icznej. 

Spek­takl „Przy­gody Jasia Ananasa” to również bogata scenografia, dużo piosenek, inter­akcja z dziećmi i, przede wszys­tkim, mądre przesłanie.

W pro­gramie wys­tępuje 3 artys­tów z częs­to­chowskiego Teatru „Małgo”.

Czas trwa­nia: 75 minut