Najważniejsza lekcja

spek­takl eko­log­iczny dla młodzieży

Niniejszy spek­takl ma za zadanie pop­u­laryza­cję wśród młodzieży właś­ci­wych zachowań, takich jak konieczność ogranicza­nia wyt­warzanych odpadów, potrzeby ich seg­re­gacji i recyk­lingu. Uświadamia również, jak ważnymi kwes­t­i­ami są ograniczenia niskiej emisji oraz dbałość o czys­tość powi­etrza.

W jeden ze szkół już wkrótce ma odbyć się konkurs wiedzy eko­log­icznej. Dwójka uczniów woli jed­nak dow­cipy, niż powal­czyć o główną nagrodę. Dla nich temat ekologii i ochrony przy­rody nic nie znaczy. Postanaw­iają dla zabawy zakłó­cić prze­bieg imprezy. Ale sytu­acja wymyka się spod kon­troli…

Pro­fesjon­alni aktorzy, wartka i ciekawa akcja, jak również bogata oprawa gwaran­tują mnóstwo nieza­pom­ni­anych wrażeń.

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępuje 3 aktorów

Czas trwa­nia: 60 minut

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie, nagłośnie­nie z  możli­woś­cią podłączenia 3 mikro­portów i odt­warza­cza mp3 ze sceny, dostęp do źródła prądu, 3 stoły, 4 krzesła
 

Spek­takl adresowany do młodzieży w wieku 1015 lat