Zielona wyspa pirata Pif­pafa

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Bohat­erami tego wspani­ałego spek­taklu są: samotna i nieszczęśliwa syrena Milena — mieszkanka odlud­nej wyspy; pirat Pif­paf — tchórz o dobrym sercu oraz Anka — bardzo odważna towarzyszka Pif­pafa.

Pirat i jego pomoc­nica trafi­ają na wyspę, która jest strasznie zaśmiecona, a otacza­jąca ją woda brudna. Syrena Milena opowiada, jak ludzie doprowadzili piękne kiedyś miejsce do tak trag­icznego stanu. Bohaterowie, wraz z pub­licznoś­cią, zro­bią wszys­tko, by dom pięknej syreny był znów czysty i przy­jazny dla zwierząt.

Tem­atyką spek­taklu „Zielona wyspa Pirata Pif­pafa” są zagad­nienia związane z seg­re­gacją odpadów, zanieczyszcze­niem powi­etrza (niska emisja) i wody, degradacją środowiska nat­u­ral­nego (niszcze­nie lasów i siedlisk dzi­kich zwierząt). Wid­zowie dowiedzą się jak dbać o otacza­jącą przy­rodę. Jak ważna jest seg­re­gacja śmieci i ile korzyści przynosi dla środowiska. Poz­nają przy­czyny zanieczyszczenia powi­etrza oraz wody, a także nauczą się jak chronić dzikie zwierzęta w ich nat­u­ral­nym środowisku.

Wspani­ałe kostiumy, bogata scenografia i fan­tasty­czna muzyka sprawią, że zarówno spek­takl, jak i tem­aty w nim przed­staw­ione, pozostaną długo w pamięci dzieci.

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Wys­tępują: Justyna Baran, Urszula Mach­nik, Janusz Baran

Czas trwa­nia: 60 minut

Wyma­gania tech­niczne: nagłośnie­nie z 3 mikro­fon­ami i odt­warza­czem CD, oświ­etle­nie sceniczne, dostęp do źródła prądu

Spek­takl adresowany do dzieci w wieku 510 lat