Przed­staw­ienia dla dzieci

Studi­u­jemy w Szkole Teatral­nej

warsz­taty teatralne

Pro­gram teatralny składa­jący się z dwóch części, przewidziany dla dzieci lub młodzieży. Młoda pub­liczność śpiewa piosenki, wykonuje ćwiczenia dyk­cyjne i dopin­guje wys­tępu­ją­cych na sce­nie.

W pier­wszej części pro­gramu aktorzy prezen­tują różne gatunki sztuki aktorskiej, takich jak piosenka aktorska, wiersz współczesny, sceny prozą i wier­szem, a także tek­sty dyk­cyjne. Wszys­tko to w ekscy­tu­jącej atmos­ferze „spotka­nia z teatrem”.

W części drugiej artyści jako pedagodzy szkoły teatral­nej insc­enizują z widzami zaję­cia lek­cyjne. Cała wid­ow­nia śpiewa piosenki, wykonuje ćwiczenia dyk­cyjne i dopin­guje wys­tępu­ją­cych na sce­nie.

Prowadze­nie:
Bog­dan Wąchała, Marcin Gan­carek, Marek Klim­czak — Teatr Małgo

Czas trwa­nia: 80 minut.