Przed­staw­ienia dla dzieci

Jak Adaś ura­tował święta

spek­takl mikoła­jkowy

Spek­takl opowiada o dalekiej przyszłości. O cza­sach, w których ludzie zapom­nieli o świę­tach Bożego Nar­o­dzenia. Żyją w ciągłym poś­piechu i nikt już nie pamięta o świątecznych trady­c­jach.

Mały Adaś najczęś­ciej siedzi sam w domu. Nie ma zabawek, tylko tele­fon, który jest całym jego światem. Które­goś dnia dostaje od swo­jego zapra­cow­anego taty zabawkę – plus­zowego starego misia o imie­niu Misia. Nowy towarzysz chłopca wprowadza w jego życie dużo radości.    

Pod­czas zabawy bohaterowie zna­j­dują tajem­niczy list. Okazuje się, że został on napisany przez świętego Mikołaja, który przewidział, że przyjdą czasy, w których wszyscy zapomną o nim i o świę­tach.

Święty prosi w liś­cie, żeby osoba, która przeczyta jego słowa użyła mag­icznego zak­lę­cia, dzięki, któremu będą mogli się spotkać. Adaś trochę się boi, ale za namową Misi postanawia wezwać Mikołaja.

Mikołaj przy­go­tował wiele zabaw, dzięki którym przy­ja­ciele razem z widzami dowiedzą się wszys­tkiego o świę­tach, odkryją je na nowo. Planują przy­pom­nieć świąteczne trady­cje wszys­tkim zab­ie­ganym i zapra­cow­anym dorosłym. W tym roku święta w domu Ada­sia odbędą się po raz pier­wszy od wielu lat.

Wys­tępują: Justyna Baran, Tomasz Okar­mus,  Janusz Baran

Czas trwa­nia: 60 minut

Wyma­gania tech­niczne: nagłośnie­nie z trzema mikro­fon­ami i odt­warza­czem CD, oświ­etle­nie sceniczne, dostęp do źródła prądu.