Młodzież i dorośli

Prome­thid­ion

pro­gram artysty­czny

Spek­takl oparty na pod­stawie biografii i twór­c­zości Cypri­ana Kamila Nor­wida ma charak­ter otwartego spotka­nia z aktorem, a dla młodzieży może być doskon­ałą formą lekcji lit­er­atury i teatru.

Czy­taj więcej: Prome­thid­ion

Nowe życie

spek­takl teatralny

Doświad­c­zona przez życie Anna opowiada swoją his­torię. Osamot­niona, zanied­bana przez matkę nas­to­latka wpada w sidła sekty trud­niącej się niety­powym han­dlem…

Czy­taj więcej: Nowe życie

Fre­dro bez maski

pro­gram artysty­czny

Spek­takl adresowany jest przede wszys­tkim do młodzieży – ma on na celu przy­bliże­nie życia i twór­c­zości jed­nej z najbardziej nietuzinkowych postaci pol­skiej lit­er­atury — Alek­san­dra Hra­biego Fredry.

Czy­taj więcej: Fre­dro bez maski

Emi­granci

spek­takl teatralny

Znakomita inter­pre­tacja teatralna utworu Sła­womira Mrożka w wyko­na­niu znanych krakows­kich aktorów — Pio­tra Cyr­wusa i Woj­ciecha Skibińskiego.

Czy­taj więcej: Emi­granci

Deszcze

pro­gram artysty­czny

Inspiracją dla stworzenia spek­taklu była nie tylko niedawna, okrągła rocznica zakończenia II Wojny Świa­towej, ale przede wszys­tkim chęć ukaza­nia bohater­s­kich postaw Polaków wobec zagroże­nia.

Czy­taj więcej: Deszcze