Młodzież i dorośli

Emi­granci

spek­takl teatralny

Znakomita inter­pre­tacja teatralna utworu Sła­womira Mrożka w wyko­na­niu znanych krakows­kich aktorów — Pio­tra Cyr­wusa i Woj­ciecha Skibińskiego.

Pre­miera spek­taklu „Emi­granci” miała miejsce  na sce­nie Miniatura  w Teatrze im. J.Słowackiego w 1995. Później przed­staw­ie­nie było grane na sce­nie Teatru Ludowego „Pod Ratuszem”, a obec­nie na sce­nie fun­dacji Starego Teatru przy ul. Sławkowskiej w Krakowie. Spek­takl zapros­zony został na ogólnopol­skie przeglądy teatralne  w Zielonej Górze oraz jesienią 2001 w Jele­niej Górze. W październiku 2003 roku goś­cił na między­nar­o­dowym fes­ti­walu sztuki „Chicago Human­i­ties Fes­ti­val” w Chicago.

Sztuka jest znakomi­cie przyj­mowana przez dorosłą pub­liczność, a także młodzież klas liceal­nych.

Warunki tech­niczne:
- zaciem­niona sala
- sprzęt oświ­etle­niowy — kon­so­leta, reflek­tory
- nagłośnie­nie (z odt­warza­czem CD)
- dwa stare stołki i odra­pany sto­lik (najlepiej kwadra­towy)

 Czas trwa­nia: 80 minut