Młodzież i dorośli

Kochanowski jakiego nie znasz

pro­gram artysty­czny

Jana Kochanowskiego przed­staw­iać nie trzeba. Dla tych, którzy chcą bliżej poz­nać jego poezję wybranych zostało około czter­dzi­estu utworów, które mogą być łatwo przys­wo­jone przez współczes­nego widza.

Biorąc udział w spek­taklu mamy szansę wejś­cia w świat fas­cynu­jącej kul­tury Rene­sansu, która w swym uni­w­er­sal­nym pode­jś­ciu do życia i jego prob­lemów, przed­stawia portret człowieka nieobcy każdemu z nas.

Spek­takl Jana Kor­win Kochanowskiego, aktora Teatru Starego, potomka Jana z Czarnolasu (sic!) oraz Katarzyny Nowak (znanej m.in. z Teatru Bagatela i Teatru Ludowego) – jest żywą, pełną barw inter­pre­tacją poezji oraz przy­bliże­niem biografii Twórcy. Pro­gram ma charak­ter otwartego spotka­nia z aktorami, a niezwykła atmos­fera, brawurowe wyko­nanie oraz piękna muzyka tam­tych cza­sów spraw­iają, że utwory Mis­trza nabier­ają życia i ory­gi­nal­nego blasku.

WYS­TĘPUJĄ:
JAN KOR­WIN KOCHANOWSKI
KATARZYNA NOWAK

Czas trwa­nia: 75 minut