Młodzież i dorośli

Adam Mick­iewicz — człowiek

pro­gram artysty­czny

Abso­lutny Geniusz, najwybit­niejszy pol­ski poeta po Janie Kochanowskim, czy zarozu­mi­ały kabo­tyn? Roman­ty­czny boski kochanek, czy Don Juan i baw­idamek? Gorący patri­ota, czy kon­fi­dent i zdra­jca?

Znakomici aktorzy: Maciej Luś­nia i Jan Kor­win Kochanowski w prostej i bezpośred­niej roz­mowie udzielają odpowiedzi na powyższe pyta­nia. Nie unikają trud­nych tem­atów. Korzys­ta­jąc z dostęp­nych dziś fak­tów obal­ają mit, ukazują człowieka uwikłanego w bieg his­torii i pełnego sprzeczności, którego duch i świado­mość roz­darte były pomiędzy powin­noś­ci­ami Wieszcza Nar­odu a chorob­liwą ambicją podsy­caną przez pochle­bców i mistyków pokroju Towiańskiego. Pod­czas tej niezwykłej lekcji słuchacze-widzowie sami mogą dokonać wery­fikacji swoich poglądów i ocen Wieszcza. Mamy nadzieję, że jed­nym z oczy­wistych wniosków będzie to, że genius­zowi tej miary co Mick­iewicz nie było łatwo i prosto prze­jść przez życie, a jed­nak żaden cień nie przysłoni blasku i piękna Jego poezji.

W pro­gramie zostały wyko­rzys­tane następu­jące utwory: Pan Tadeusz – Inwokacja, Epi­log, Kon­cert Wojskiego; Sonety Odeskie i Krym­skie – Burza, Mówię z sobą…, Patrzysz mi w oczy…, Luba! Ja wzdy­cham, Pożeg­nanie, Danaidy; Reduta Ordona (frag­menty); Przy­ja­ciele; Królewna Lala i Król Bobo (frag­menty); Dzi­ady cz.IV – Kobi­eto! Puchu marny!; Żona uparta; Pani Twar­dowska; Rew­ers Mick­iewicza

Muzyka z epoki (m.in. Chopin)

Czas trwa­nia: 80 minut

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe nagłośnie­nie, 2 mikro­fony, odt­warzacz CD z możli­woś­cią podłączenia ze sceny, sto­lik, 2 krzesła