Młodzież i dorośli

Perły Kra­sick­iego

pro­gram artysty­czny

Krakowscy aktorzy mają zaszczyt zaprosić młodych widzów w wieku gim­naz­jal­nym i szkoły śred­niej oraz ich nauczy­cieli na znakomity spek­takl związany z życiem i twór­c­zoś­cią Ignacego Kra­sick­iego.

Przed­staw­ie­nie zaw­iera bukiet najbardziej znanych utworów Kra­sick­iego, m.in. około czter­dzi­estu bajek w pełnej humoru i kun­sztu aktorskiego inter­pre­tacji teatral­nej. W spek­taklu zostały zawarte fakty z życia i twór­c­zości najbardziej znanego pol­skiego poety doby oświece­nia.

Obok ele­men­tów charak­terysty­cznych dla ówczes­nej epoki (styl­i­zowane kostiumy, muzyka) przed­staw­ie­nie wzbo­ga­cone jest zabawnymi odniesieni­ami do współczes­ności, co pokazuje, jak wciąż aktu­alne są utwory Kra­sick­iego.

Obsada: Jan Kor­win Kochanowski
Katarzyna Nowak

Czas trwa­nia: ok. 70 min