Młodzież i dorośli

Prome­thid­ion

pro­gram artysty­czny

Spek­takl oparty na pod­stawie biografii i twór­c­zości Cypri­ana Kamila Nor­wida ma charak­ter otwartego spotka­nia z aktorem, a dla młodzieży może być doskon­ałą formą lekcji lit­er­atury i teatru.

Znakomity krakowski aktor Jan Kor­win Kochanowski (znany również ze swo­jej pracy ped­a­goga) w pory­wa­jący sposób przy­bliża jakże niełatwą w odbiorze poezję Nor­wida, inter­pre­tu­jąc frag­menty słyn­nego „Prome­thid­iona” przepla­tane fak­tami z życia Twórcy.

WYKONUJE:
Jan Kor­win Kochanowski

Czas trwa­nia: 60 minut