Młodzież i dorośli

Zapiski ofi­cera Armii Czer­wonej

spek­takl teatralny

Zapiski ofi­cera Armii Czer­wonej” to mon­odram na pod­stawie prozy Sergiusza Piaseck­iego pod tym samym tytułem. Swoją pre­mierę miał w krakowskim Teatrze Stu dwanaś­cie lat temu.

Za spek­takl Piotr Cyr­wus otrzy­mał wyróżnie­nie na Fes­ti­walu Teatru Jed­nego Aktora w Toruniu. Przez długi czas przed­staw­ie­nie było stałą pozy­cją reper­tu­aru Teatru Stu w Krakowie.

Warunki tech­niczne: zaciem­niona sala, sto­lik, krzesło. Ist­nieje możli­wość przy­wiezienia włas­nego sprzętu oświ­etle­niowego i nagłośnieniowego.

Czas trwa­nia: 75 minut