Młodzież i dorośli

Zdążyć przed Panem Bogiem

spek­takl teatralny

Spek­takl jest zaskaku­jący dla widza. Ma charak­ter spotka­nia wid­owni z Edel­manem, który zaprasza do wysłucha­nia swoich wspom­nień o pow­sta­niu w Get­cie.

Poprzez bezpośredni kon­takt z aktorami, pub­liczność staje się uczest­nikiem niepow­tarzal­nej opowieści pełnej napięć i emocji bohaterów.

Okazuje się, że przeży­cia bohaterów, a także ich zma­gania i wybory, nabier­ają uni­w­er­sal­nego wymi­aru, są aktu­alne i intere­su­jące również i dziś. Należy je tylko właś­ci­wie przekazać pub­liczności – a takie właśnie było założe­nie twór­ców spek­taklu: sprawić, by widz nie zgu­bił się w tej porusza­jącej his­torii i w pełni zrozu­miał ją, odna­j­du­jąc w sobie niezbędną do tego wrażli­wość. Zwykłą ludzką wrażli­wość.

Sce­nar­iusz: Jan Gondek, Maciej Fer­lak

Reży­se­ria: Maciej Fer­lak

Obsada: Alicja Mierzwa , Tadeusz Piotr Łom­nicki (Teatr Ludowy)

Wyma­gania tech­niczne: sto­lik, trzy krzesła, nagłośnie­nie z odt­warza­czem CD.