Młodzież i dorośli

Szał Time

mon­odram dla widzów dorosłych

Monolog satyryczny inspirowany aktu­alną sytu­acją społeczną, brawurowo zagrany przez Alek­san­drę Kowal­czyk.

Stanowi gorzki komen­tarz do współczes­ności. Ukazuje syl­wetkę młodej, atrak­cyjnej kobi­ety tar­ganej ser­cowymi dylematami, jed­nocześnie nie pod­da­jącej się prze­ci­wnoś­ciom losu i stą­pa­jącej twardo po ziemi. Jed­nak pewnego dnia coś w niej pęka i wszys­tkie jej ukryte myśli wydostają się na powierzch­nię. Wtedy następuje.. Szał Time!

Nazy­wam się Ola Love.
Dotarłam do takiego momentu w życiu,
Kiedy mam wszys­tkiego serdecznie dosyć.
Kiedy coś we mnie pęka, kruszy się.
Kiedy wszys­tko, co ukry­wałam, wydostaje się na powierzch­nię
I wylewa ze mnie stru­mieni­ami.
Potok słów.
Wszys­tko, co nie powinno ujrzeć światła dnia.
Chwila, w której otwieram oczy
Jakby po raz pier­wszy..
I to, co wtedy czuję,
Jest nie do wytrzy­ma­nia,
Nie do zniesienia.
I wtedy rozpoczyna się….
SZAŁ-TIME!

sce­nar­iusz i reży­se­ria — Darek Szy­mor
wys­tępuje — Alek­san­dra Kowal­czyk
czas trwa­nia – 50 minut