Biesiaduj razem z nami…

wid­owisko estrad­owe

Doskon­ały pro­gram rozry­wkowy na let­nie imprezy plen­erowe, obfity w muzyczno-zabawowe atrakcje, który zaprezen­tują niezwykłe krakowskie aktorki.

Pro­gram biesi­ady:

1. Napad
2. Wypadek
3. Konkurs dla sil­nych mężczyzn
4. Konkurs dla wys­portowanych kobiet
5. Spek­takl muzyczno-kabaretowy – 30 min.
6. Konkurs dla gorą­cych kobiet i mężczyzn
7. Konkurs dla zakochanych par
…oraz…na zakończe­nie niespodzianka: „Gwiazda Wiec­zoru”

Propozy­cja dla orga­ni­za­tora: zapewnie­nie upominków – ok.15 „nagród głównych” dla zwycięzców w konkur­sach dla dorosłych.

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe  nagłośnie­nie, 2 mikro­fony bezprze­wodowe , odt­warzacz CD + obec­ność akustyka

Czas trwa­nia: 70 minut

Wykon­awcy:
Katarzyna Nowak
Natalia Jakubowska