Coun­try Show

wid­owisko estrad­owe

Dla dwójki przy­jaciół każde nowe spotkanie zarówno z dorosłymi, jak i dzieci­akami jest pretek­stem do znakomitej zabawy, improw­iz­owanych gier i tańców: rozpoczyna się wesoła i spon­tan­iczna zabawa.

Tu wszyscy zarówno mali jak i duzi będą znakomi­cie się bawić oglą­da­jąc dow­cip­ku­ją­cych i prezen­tu­ją­cych scenki pan­tomim­iczne Grubasów. Scenkom tym towarzyszą znane  utwory muzy­czne, takie jak Blues Broth­ers, Queen i inne.

Pod koniec jest wielka niespodzianka: zabawa – taniec, która zapeł­nia całą przestrzeń na sce­nie. Nikt nie zaśnie i nie znudzi się pod­czas znakomitej zabawy z Grubasami.

Czas trwa­nia: 45 min.

Wys­tępuje: dwóch aktorów Teatru Nikoli