Wycieczka do Tajem­niczej Krainy

wid­owisko estrad­owe dla dzieci

Mamy przy­jem­ność zaprezen­tować fas­cynu­jącą, pełną emocjonu­ją­cych przygód i zabaw his­torię o podróży do Krainy Zabawek.

 

Poz­na­jemy zarozu­mi­ałą księżniczkę Joannę, która broni wstępu do Krainy Zabawek. Główni bohaterowie – Ania i Krzyś bardzo chcą się do niej dostać, ponieważ słyszeli o tym miejscu mnóstwo wspani­ałych opowieści. Księżniczka początkowo trak­tuje ich z góry. Ale po wspól­nej zabawie wszys­tko się zmienia. Bohaterowie się zaprzy­jaź­ni­ają. A być może nawet zakochują w sobie… Jest to bajka o miłości i akcep­tacji. O tym, że przy­jaźń jest najważniejsza i potrafi zmienić wszys­tko. Pub­liczność bierze czynny udział w spek­taklu. Dzieci uczest­niczą w tej kolorowej opowieści, bawią się na sce­nie z aktorami, a przede wszys­tkim mają szansę zaprzy­jaźnić się z bohat­erami. Niesamowite kostiumy, wspani­ałe piosenki, stwor­zone na potrzeby tej wyjątkowej his­torii, oraz fakt, że każdy z widzów może stać się bohaterem naszej opowieści sprawi, że spek­takl na długo pozostanie w pamięci małych i dużych odbior­ców.

 

Wys­tępują: Justyna Baran, Paulina Kolasa, Janusz Baran
Czas trwa­nia: 60 minut.
Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe nagłośnie­nie z odt­warza­czem CD i 3 mikro­fon­ami.