Max Klezmer Band

Muzyka nasza, odczuwana jako połącze­nie trady­cji i nowoczes­ności, sięga w głąb duszy ludzkiej, odkrywa wspólną kul­turę i artysty­czną tożsamość różnych nacji, skła­nia do reflek­sji budząc radość życia.

For­ma­cja Max Klezmer Band została założona pod koniec 1998 r. z inic­jatywy lid­era Maxa Kowal­skiego. Impulsem do pow­sta­nia zespołu były nasze zain­tere­sowa­nia muzy­czne sku­pi­a­jące się wokół trady­cyjnej muzyki żydowskiej. Dzięki ory­gi­nal­nemu doborowi instru­men­tów oraz ciągłym twór­czym poszuki­wan­iom wypra­cow­al­iśmy swój własny, unikalny styl muzy­czny i niepow­tarzalne brzmie­nie wykony­wanych utworów.

Kon­cer­tu­jemy w Polsce i Europie (Szwecja, Białoruś, Łotwa, Słowacja, Czechy, Niemcy, Francja, Bel­gia). Współpracu­jemy z wieloma uznanymi artys­tami pol­skiej sceny muzy­cznej, a każdy z nas współt­worzy jeszcze różne pro­jekty muzy­czne real­i­zowane w naszym artysty­cznym świecie.

W obec­nym ksz­tał­cie Max Klezmer Band funkcjonuje od 2006 roku. Kon­tynu­u­jemy naszą przy­godę ze Sztuką łącząc muzykę klezmer­ską z jaz­zową w ory­gi­nal­nych aranżac­jach tem­atów trady­cyjnych i włas­nych kom­pozy­c­jach. Posi­adamy w swym dorobku już kilka płyt, z których ostat­nia nosi tytuł „Nu Klezmer Project”. Obec­nie pracu­jemy nad wydaniem dwóch nowych albumów –autorskiej płyty studyjnej i kon­certu live zare­je­strowanego w Muzy­cznej Owczarni.