Dusza lasu

spek­takl eko­log­iczny dla dzieci

Co to jest niska emisja i smog, jakie niosą ze sobą zagroże­nia i jak im zapo­b­ie­gać, a także jak ważna jest seg­re­gacja odpadów i dbałość o ekosys­tem – to najważniejsze zagad­nienia poruszane w spek­taklu teatral­nym „Dusza lasu”.

Rodz­ina mrówek bardzo martwi się stanem zdrowia swo­jej królowej. Wiedzą, że powo­dem złego samopoczu­cia ich matki jest coraz bardziej zanieczyszc­zony las i powi­etrze. Dwie odważne mrówki przy­pad­kowo poz­nają pewną rezo­lutną pszc­zołę, która twierdzi, że wie jak zapo­biec katas­trofie. Aby tego dokonać muszą odnaleźć Duszę Lasu. Ale kto to jest i gdzie można ją spotkać?

Spek­takl ma formę wesołej, inter­ak­ty­wnej zabawy z dziecięcą pub­licznoś­cią. Są tutaj konkursy, dużo piosenek i wspani­ałej muzyki, mnóstwo humoru, bar­wne kostiumy i piękna scenografia.

Dzięki tej propozy­cji tak ważne tem­aty, jak selek­ty­wna zbiórka odpadów, zanieczyszcze­nie powi­etrza oraz prob­lem niszczenia lasów zostaną w łatwy i przy­jemny sposób przekazane nawet najmłod­szym wid­zom.

Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni z wielo­let­nim doświad­cze­niem stanowią gwarancję udanego spek­taklu i wspani­ałej zabawy!

 

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia i kostiumy: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępują: Justyna Baran, Tomasz Okar­mus, Janusz Baran.

Czas trwa­nia: 60 minut
Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe oświ­etle­nie, nagłośnie­nie z  możli­woś­cią podłączenia 3 mikro­portów i odt­warza­cza mp3 ze sceny, dostęp do źródła prądu