Młodzież i dorośli

Griga obchodzi imieniny

spek­takl teatralny

Zaczęło się od wódki Wyborowej i tak już zostało do końca – wyborowo zagrany Czechow. Elek­tryzu­jące postaci, kli­maty­czna muzyka, niezwykła mieszanka świeżości z doskonale dopra­cow­aną wizją sztuki.

Dominik Nowak jako tytułowy Griga, tak przekonu­jący, że gdy płakał to pub­liczność głośno wzdy­chała ze wzruszenia… Aneta Wirzinkiewicz, Sonia o głosie wywołu­ją­cym dreszcze, udowod­niła, że znakomi­cie radzi sobie w tych rolach, jak ta w „Gridze” – prow­incjon­al­nej aktorki… Piotr Siek­lucki, reżyser, inic­ja­tor całego przed­sięwz­ię­cia i aktor, również zaprezen­tował brawurową rolę charyz­maty­cznego urzęd­nika. Razem z Nowakiem stworzyli niezwykły tan­dem… Nie mogę też pom­inąć ele­mentu znami­en­nego z nad Wołgi – alko­holu. Ten lał się stru­mieni­ami, a i dla widzów wystar­czyło. I tak właśnie prosty chwyt mar­ketingowy doprowadził do  komen­tarzy wśród pub­liczności: „no, wódki to ja jeszcze w teatrze nie piłem”. Twórcy „Grigi” mogą być pewni, że na długo pozostaną w pamięci widzów…

FES­TI­WAL TEATRALNY W ŁODZI – Agnieszka Danowska

Griga” to przed­staw­ie­nie stwor­zone na pod­stawie trzech opowiadań Czechowa., doty­czą­cych relacji między­ludz­kich owianych nutą melan­cholii, reflek­sji i humoru… Przed­staw­ie­nie jest dowo­dem na to jak uni­w­er­salna i aktu­alna jest lit­er­atura Czechowa. Na pewno nie można odmówić tal­entu aktorom, których pożeg­nano owqacją na sto­jąco. Wspani­ałe kreacje trójki artys­tów z Krakowa zasługują na najwyższe uznanie. Podobno swego czasu był to najlep­szy spek­takl, jaki można było obe­jrzeć w Krakowie.

GAZETA OLSZ­TYŃSKA – Beata Waś

Nagroda Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego oraz Insty­tutu Teatral­nego za zespołowość w spek­taklu „Griga” (w ramach II konkursu na insc­eniza­cję dawnych dzieł lit­er­atury europe­jskiej)

Rekomen­dacja Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego „Klasyka 2007

Nagroda indy­wid­u­alna dla Pio­tra Siek­luck­iego na Fes­ti­walu Szkół Teatral­nych w Łodzi

Nagroda fair play Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Tczew-Europa

Obsada: Piotr Siek­lucki
             Aneta Wirzinkiewicz
             Dominik Nowak

Adap­tacja: Piotr Siek­lucki

Światło i dźwięk: Tomasz Kireńczuk

Czas trwa­nia: 75 minut