Młodzież i dorośli

Katyń — his­to­ria!?

pro­gram artysty­czny

Pro­gram kieru­jemy do tych, dla których his­to­ria nie jest tylko przeszłoś­cią doko­naną i zamkniętą.

 

Katyń, Mied­noje, Charków – dla Polaków to wciąż otwarta rana, tym boleśniejsza, że TA zbrod­nia na are­nie między­nar­o­dowej jest nieobecna lub widziana nader niechęt­nie! A Rosja (tak jak wcześniej ZSRR) korzys­ta­jąc z takiej poli­ty­cznej koni­unk­tury nie uznaje celowego i sys­tem­aty­cznego wymor­dowa­nia 24 tysięcy jeńców wojen­nych jako zbrodni ludobójstwa nieule­ga­jącej przedawnie­niu.

Dla rosyjs­kich poli­tyków to zwykła sprawa krymi­nalna i już dawno przedawniona – a WIN­NYCHNIET”.

W pro­gramie obok szczegółowego kalen­dar­ium zbrodni i losów jej ujaw­ni­a­nia, znalazły się prze­j­mu­jące wier­sze Her­berta, Miłosza, Baczyńskiego, Hemara i innych. Stro­fom poezji towarzyszy też muzyka skom­ponowana spec­jal­nie do tego pro­gramu przez krakowską pianistkę  Monikę Bylicę.

Niezwykłe przeży­cia dostar­czą odczy­tane zapiski i frag­menty listów wydobyte z katyńs­kich grobów.

Ta mocna lekcja his­torii uświadamia, że „przeszłość to dziś, tylko cokol­wiek dalej” (C. K. Nor­wid).  Pro­gram ma nie tylko charak­ter okolicznoś­ciowy, jest także wspani­ałym spotkaniem lit­er­ackim.

Wyko­nanie:
Katarzyna Nowak, Jan Kor­win Kochanowski, Monika Bylica  (akom­pa­ni­a­ment)

Czas trwa­nia:
45 minut

Wyma­gania tech­niczne:
stan­dar­d­owe oświ­etle­nie i nagłośnie­nie (2 mikro­fony na statywach), możli­wość podłączenia instru­mentu klaw­is­zowego