Młodzież i dorośli

Krakowskie Jasełka Rodziny Malików

pro­gram artysty­czny

Przed­staw­ia­jąc naszą szopkę przy­pom­i­namy o ich genezie — zanim zaczęły pow­stawać z myślą o dorocznym konkur­sie były teatrzykami odgry­wanymi w okre­sie Bożego Nar­o­dzenia.

Szopki krakowskie wpisały się w świąteczny pejzaż Krakowa. Szop­karsko — jasełkowa trady­cja rodziny Malików sięga już 4 pokoleń. Pradzi­adek Walenty Malik, jego syn Włodz­imierz, z całymi rodz­i­nami odgry­wali mal­own­iczy spek­takl oparty na „Betle­jem Pol­skim”, rozbrzmiewa­jący kolę­dami, grany w baśniowo pięknych szop­kach krakows­kich, których byli twór­cami.

W 2002 roku udało nam się wskrze­sić rodzinną trady­cje. Trzej Królowie, Król Herod, Krakowiacy, Żydzi, Górale dowiadują się o nar­o­dz­i­nach Pana Jezusa. Scenerią jasełek jest najprawdzi­wsza, piękna szopka krakowska, której autorką jest prawnuczka Walen­tego Malika Roza­lia. Autorką kukiełek jest rzeźbiarka Anna Malik. Przed­staw­ie­niu towarzyszą grane i śpiewane na żywo kolędy i pas­torałki, znane i te zapom­ni­ane.

Szopka krakowska rodziny Malików przed­staw­iana była między innymi:
-  w Anglii w roku 2002 i 2003 między innymi w Ambasadzie Pol­skiej w Lon­dynie oraz dla Towarzystwa Pol­sko — Szkock­iego w Edyn­burgu, zawsze przyj­mowana była z wielkim wzrusze­niem i zach­wytem.
-  w lat­ach 20032006 odgry­wal­iśmy ją także w Krakowie w kaw­iarni Cafe Szafe na ul. Felic­janek
- w roku 2006 przed­staw­ial­iśmy szopkę w Budapesz­cie na zaprosze­nie Towarzystwa Polsko-Węgierskiego przy wspar­ciu Muzeum His­to­rycznego Miasta Krakowa i w Muzeum Mehof­fera w Krakowie
-  w roku 2007 Szopka przed­staw­iona została w szpi­ta­lach w Lodzi, Opolu i Częs­to­chowie.
-  w sty­czniu 2008 szopka została zagrana w Cafe Camelot i na Sal­wa­torze na zaprosze­nie ks. Pro­boszcza Ste­fana Mis­ińca.

Nasze ostat­nie przed­staw­ienia objęte były patronatem medi­al­nym Radia Kraków i miesięcznika Kar­net.

W przed­staw­ie­niu biorą udział:
Roza­lia Malik — śpiew, role żeńskie, klaw­isze
Andrzej Malik– śpiew, role męskie
Anna Malik — ani­macja lalek
Cecylia Malik – skrzypce

Czas trwa­nia: 55 minut