Młodzież i dorośli

Nowe życie

spek­takl teatralny

Doświad­c­zona przez życie Anna opowiada swoją his­torię. Osamot­niona, zanied­bana przez matkę nas­to­latka wpada w sidła sekty trud­niącej się niety­powym han­dlem…

Jak toczą się jej losy po powro­cie do „nor­mal­nego” życia? Kim jest mała Zuzia, której zwierza się Anna?

Spek­takl porusza temat trud­nego wieku dojrze­wa­nia, narko­tyków, ale przede wszys­tkim ilus­truje metody dzi­ała­nia grup zor­ga­ni­zowanych jakimi są sekty.

- Spek­takl przez­nac­zony dla młodzieży powyżej 14 lat

- Na życze­nie po spek­taklu roz­mowa z wid­ownią.

Wys­tępuje: Katarzyna Nowak

Czas trwa­nia: 50 min + 15 min

Wyma­gania tech­niczne: stan­dar­d­owe nagłośnie­nie + odt­warzacz CD, sto­lik x 2 + krzesło